Strašák jménem Bílá kniha aneb proč jsme nepodepsali Hradecké prohlášení

V současné době zaplavuje akademické obce řady českých vysokých škol vlna odporu proti Bílé knize terciárního vzdělávání, z jejíchž základních principů se má vycházet při přípravě věcného návrhu nového zákona o terciárním vzdělávání. V této souvislosti vzniklo na začátku února tzv. Hradecké prohlášení, jehož autoři, vesměs lidé z akademických senátů univerzit a jejích součástí, označují knihu za nebezpečný dokument ohrožující fungování českých vysokých škol a vyzývají k jeho ráznému odmítnutí.  V tomto článku vysvětlujeme, proč se s uvedenou výzvou našich kolegů nemůžeme ztotožnit...

Nedemokratický průběh přípravy BKTV

Jedním z hlavních argumentů signatářů prohlášení je, že BKTV vznikala nedemokratickým způsobem v přítmí ministerských kabinetů bez potřebné diskuze se zástupci českých univerzit. Kniha je pak v podstatě vykreslována jako tajuplná Pandořina skřínka, o níž víme pouze to, že po svém otevření zamoří naše vysoké školství hrůznými chorobami.

Ale je to skutečně tak? Domníváme se, že ani zdaleka nikoliv. A uvádíme několik konkrétních příkladů, které nás k tomu vedou:

- Již v červnu minulého roku, krátce po zveřejnění první verze BKTV, navrhl jeden z autorů tohoto článku, aby ZČU uspořádala konferenci, v jejímž rámci by zástupci vysokých škol diskutovali s autory knihy o možných dopadech plánovaných reforem. Návrh byl odmítnut, ovšem nikoliv vinou tvůrců reforem, ale z rozhodnutí předsednictva AS ZČU, které mu odmítlo vyjádřit podporu. V současné době pak právě někteří členové tohoto orgánu protestují proti tomu, že se o BKTV nevedla dostatečná diskuze.

-Na čtvrtečním jednání Studentské komory Rady vysokých škol jeden ze signatářů Hradeckého prohlášení obšírně referoval o tom, jak ministerstvo zcela ignorovalo připomínky předložené národní studentskou reprezentací a celkově se vyhýbalo diskuzi se zvolenými zástupci studentů. Jak se může každý přesvědčit, na stránkách MŠMT je přitom velice obsáhlé vypořádání připomínek k BKTV, v této souvislosti dokonce proběhla speciální konference za účasti ministra školství, kde se připomínky (bylo možné je podávat v období květen-říjen 2008) vyhodnocovaly. Na stejné téma se rovněž uskutečnilo několik panelových diskuzí s představiteli ministerstva

-Tento čtvrtek proběhlo v Praze jednání zástupců studentských komor senátů českých pedagogických fakult, věnované právě problematice reformy vysokého školství. Ve snaze získat další informace o BKTV jsme proto ještě před cestou do Prahy požádali jednoho z autorů dokumentu, prorektora ZČU doc. Ježka, o schůzku. Ochotně nám vyhověl a měli jsme možnost s ním zhruba půldruhé hodiny rozebírat jednotlivé aspekty reformy. To rovněž nesvědčí o nějaké principiální nechuti autorů knihy k diskuzi. Teprve 18. února se poprvé sejde přípravný tým této reformy, ve složení: x lidí z MŠMT, 5 rektorů (UK,  MU, ČVUT, JAMU + 1 soukromá) a 5 zástupců RVŠ (Zlatuška MU, Popela VUT, Rypka ČVUT a za SK Říha UK a Hodulík UP).

Samozřejmě nechceme tvrdit, že komunikace autorů reformy s univerzitami nemohla být lepší. Rozhodně ale nemůžeme souhlasit s tím, že se o plánovaných reformách nemluvilo. Zároveň zdůrazněme to, že celý proces je teprve na začátku. Klíčový bude obsah věcného návrhu zákona, jenž se v současné době připravuje. Hlavní jednání by pak měla proběhnout právě o tomto klíčovém dokumentu.

Omezení akademické samosprávy

Velmi důležitým věcným argumentem odpůrců navržené reformy je hrozící drastické omezení akademické samosprávy v důsledku realizace opatření navržených v BKTV. Všichni již několik let v samosprávě pracujeme a budeme první, kdo se postaví proti tomu, aby se někdo snažil vyšachovat studenty z dění na univerzitách. Celou problematiku je však třeba vidět v širším kontextu. Je pravda, že rozhodovací pravomoc akademických senátů, tvořených a volených pedagogy a studenty, je u nás v mnoha ohledech obrovská, což mimo jiné vede k tomu, že se vysoké školy uzavírají do sebe a naprosto ignorují třeba spolupráci se svými absolventy.

Pokud v této oblasti dojde ke změně spočívající třeba v tom, že studenti nebudou moci v senátu rozhodovat třeba o schválení nákupu nových počítačů na ekonomický odbor rektorátu či o uzavření nějaké smlouvy o zřízení věcného břemene, které stejně skoro nikdo nerozumí (takové věci se v senátu skutečně občas řeší), nebudeme to pokládat za žádnou tragédii. Samozřejmě jiná situace je v oblastech bezprostředně souvisejících s kvalitou studia a podporou studentských aktivit. Tam by měla být pozice studentské samosprávy naopak posílena. Konkrétní návrhy směřující do této oblasti v současné době připravujeme.

Problematickou záležitostí samozřejmě je pozice správních rad při řízení univerzit. V tomto směru se stejně jako autoři Hradeckého prohlášení obáváme hrozící politizace univerzit v důsledku posílení pravomocí těchto orgánů. Je proto třeba hledat cesty, jak zabránit tomu, aby se z těchto orgánů staly výbory plné bezvýznamných úředníků, rafinovaných lobbistů a vysloužilých politiků. Jsme však přesvědčeni, že je možné najít rozumný kompromis (např. výazné zapojení volených zástupců absolventů) mezi přílišnou uzavřeností univerzit a jejich ovládnutím lidmi, jejichž primárním zájmem bude co možná nejrychlejší zisk.

Money, Money, Money...

Samozřejmě jedním ze zásadních problémů je, jako obvykle, nedostatek peněz. BKTV je v této souvislosti vyčítáno, že otázku financování VŠ dostatečně neřeší, respektive se chce opírat především o prostředky ze soukromého sektoru. Do jisté míry je to pravda, otázka financování by si skutečně zasloužila hlubší rozpracování a spoléhat se pouze na finance ze soukromého sektoru také není asi především u některých typů škol možné. Rozhodně platí, že vysoké školství je ze strany státu podfinancováno, a že je v tomto ohledu třeba usilovat o zlepšení.

Na druhou stranu, představa některých akademiků, že stát by měl pěkně bez řečí solidně zaplatit všechny studenty bez ohledu na kvalitu absolventů a jejich uplatnění v praxi, je také dost mimo. Takovým způsobem není možné efektivně financovat ani velkovýkrmnu vepřů, natož pak vysoké školy. Intenzivnější podpora ze státního rozpočtu by proto měla být pevně svázána s důvěryhodným hodnocením kvality vysokých škol.

Závěr

Rozhodně nepatříme mezi nějaké zaryté obhájce plánovaných reforem, kteří by chtěli tvrdit, že celá BKTV je výplodem géniů, jenž naše vysoké školství přivede během pár let do ráje. S některými z jejích bodů nesouhlasíme a budeme v rámci svých možností usilovat o to, aby se ve výsledné podobě zákona neobjevily. Zároveň však odmítáme zjednodušené a nepodložené útoky proti základním principům reforem. Hradecké prohlášení jde bohužel právě tímto směrem. Proto je nemůžeme v žádném případě podpořit.    

Autoři článku:

Monika Buřičová, tajemnice AS ZČU
Jiří Kohout, delegát ZČU ve Studentské komoře Rady vysokých škol
Jakub Svoboda, předseda SK AS FPE ZČU

Odkazy:

- iniciativa Pro vzdělanost (text Hradeckého prohlášení, seznam jeho signatářů)
- stránky MŠMT k Bílé knize (text knihy, další informace)

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.6 (14 x hlasováno)

Komentáře

Vážená kolegyně a kolegové,

Vážená kolegyně a kolegové, nechci dlouze komentovat Vaše stanoviska, jen konstatuji, že podle mého mínění jsou naivní. Chápu, že možná jistou část současných studentů prostě nezajímá osud a postavení studentů budoucích.

Udivuje mne nicméně, že (ačkoliv odkazujete přímo na stránky MŠMT!) neodkazujete na vlastní stránky iniciativy Pro vzdělanost (http://www.provzdelanost.cz/index.php) ani na původní seznam původních hradeckých signatářů (http://www.provzdelanost.cz/index.php?…)– nýbrž odkazujete na jakési podivné torzo seznamu původních signatářů.

Vážená kolegyně, vážení

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

ačkoli se pochopitelně nelze vymezovat k vašemu svobodnému rozhodnutí se pod „Hradecké prohlášení“ (dále jen HP) nepřipojit a zpochybňovat tak váš názor, dovolte nám vyjádřit se k některým myšlenkám ve vašem textu uvedeným a řekněme uvést některá tvrzení ohledně HP na pravou míru.

Především je nutné podotknout, že HP je text politický, nikoli analytický. Díky tomuto faktu přirozeně obsahuje nutná zjednodušení, ať už kvůli nalezení konsensu (HP vzniklo z diskuse celého pléna, což znamená, že je výslednicí názorů cca 70 lidí) či kvůli zachování mediálně srozumitelného rozsahu, a není nám za těžko připustit – a váš text je toho dokladem -, že některé zkratky mohou být pro člověka, který se v procesu vytváření Bílé knihy orientuje, zjednodušující příliš.

Přesto se domníváme, že některé z vašich kritických komentářů jsou vůči textu HP nespravedlivé.

Jestliže tvrdíte, že jedním z hlavních argumentů HP proti stávajícímu návrhu Reformy terciárního vzdělávání je nedemokratičnost vzniku Bílé knihy, a přidáváte, že HP vykresluje tento materiál jako vznikající „v přítmí ministerských kabinetů“, vkládáte do textu HP něco, co v něm uvedeno není. Argumenty proti Bílé knize jsou uvedeny v druhé části textu formou jednotlivých bodů. Zmíněná nedemokratičnost v preambuli není důvodem k odmítnutí per se, domníváme se, že kdyby byl návrh reformy dobrý, bylo by vcelku jedno, zda vznikal v otevřené diskusi či v přítmí malostranských paláců. Bohužel ve chvíli, kdy má takovýto zásadní materiál byť i jen dílčí nedostatky (a sami uznáváte, že Bílá kniha je dokument spíše tohoto typu), nabývá otevřený a demokratický připomínkovací proces na důležitosti. A právě proti nepřítomnosti takového procesu se signatáři v preambuli vymezují. Jakkoli totiž zdánlivě diskuse probíhala a připomínky byly „strukturovaně vypořádány“, srovnáním první a konečné verze Bílé knihy lze zjistit, že z nich nebyla zapracována ani jediná. Ba naopak, některé návrhy byly změněny zcela proti smyslu připomínkujících textů! Jestliže signatáři odmítají návrh reformy jako nedemokratický, nemíní tím prostou absenci setkání s tvůrci reformy. Míní tím flagrantní absenci naslouchání, vůle k opravdové diskusi nad tezemi Bílé knihy. Setkání probíhala. V signatářích HP však vytvořila spíše dojem prezentace hotové reformy než demokratické diskue o ní.

Co se týče omezení akademické samosprávy, je z hlediska navrhované reformy naprosto bezprecedentní, navíc se s každou další verzí Bíle knihy (a nyní i návrhu věcného záměru zákona) zvyšuje! Tam, kde první verze mluvila např. o volbě rektora na společném zasedání správní rady a akademického senátu jako možné variantě, tam poslední verze už jednoznačně mluví o jmenování správní radou a o možnosti správní rady vždy přehlasovat rozhodnutí senátu! Ve vašem textu se zmiňujete o tom, že doufáte v najití rozumného kompromisu. Ano, kompromis je zcela určitě možný a například možnost zmiňovaná jedním ze signatářů (a které se letmo dotýkáte i vy), tedy zahrnutí absolventů do akademické obce vysoké školy se všemi právy z toho plynoucími (tedy např. práva volit a být zvolen do akademického senátu), je určitě rozumným způsobem, jakým by se mohly veřejné vysoké školy otevřít. Stejně jako vám, ani nám by nepřipadalo jako tragedie, kdyby studenti (ba ani senáty obecně) nemohli rozhodovat o nákupu počítačů – ostatně např. Statut Univerzity Karlovy a jeho podřízené předpisy tuto pravomoc senátům nepřiznávají už nyní. To, co nám ale jako tragedie připadá, je fakt, že o tomto bodu nebyla vedena žádná relevantní diskuse. Přitom již neexistuje mnoho způsobů, jak takovéto kompromisy prosadit! Návrh věcného záměru zákona v první verzi je již na (byť velmi malém a dobře utajeném) stole a zbývá již jen několik málo týdnů k zapracování takovýchto nápadů. Je třeba jasně pojmenovat, co o procesu tvorby reformy vypovídá skutečnost, že nápady, které v textu zmiňujete a které jsou v zásadě dobré, jsou na stole již od minulého léta, a přesto nebyly ani dílčím způsobem zapracovány.

Ohledně financování vysokých škol, naopak, kapitola normativního financování je ve finální verzi Bílé knihy jediná, která obsahuje něco víc, než jen naivní, vágní nebo nepřijatelné představy. Po logické a ekonomické stránce (nechme stranou politický názor, zda je správné či špatné zavedení školného) je, nakolik to můžeme posoudit, až na drobné výhrady a rizika funkční. Bohužel ve chvíli, kdy vláda ČR jasně a opakovaně deklarovala, že školné, jak ho reforma navrhuje, zavedeno nebude, nezbývá než návrh reformy odmítnout jako nefinancovatelný, zvláště když sami tvůrci Bílé knihy školné považují za jeden z nezbytných nosných pilířů reformy.

Nakonec nám dovolte jasně deklarovat, že jsme pro reformu terciárního vzdělávání. Česká republika ji potřebuje, ať uz k narovnání historicky daných nespravedlností, k otevření se vysokých škol, zlepšení jejich finanční situace nebo k možnosti jejich skutečné diferenciace. Domníváme se rovněž, a v rozpravě na sněmu v Hradci Králové to mnohokrát zaznělo, že pro reformu je i naprostá většina signatářů HP. Stejně jako vy, i signatáři HP chtějí v rámci svých možností usilovat o to, aby výsledná podoba zákona byla přijatelná. Narozdíl od vás se ale domníváme, že čas pouhého setkávání se a diskusí již minul. Byl zde a nic nepřinesl. Nyní, v časové tísni, jsme přesvědčeni, že jediné, co ještě může neblahý vývoj zvrátit, je masivní protest akademické obce. Proto „Hradecké prohlášení“.

S pozdravem,

Samuel Zajíček, místopředseda AS FF UK

Josef Šlerka, místopředseda AS UK, místopředseda AS FF UK

Také zdravím a děkuji za

Také zdravím a děkuji za věcný příspěvek. Na rozdíl od prvního pisatele, který se zmohl pouze na konstatování, že kritici Hradeckého prohlášení jsou naivní blbečci a nepřátelé aktivních studentů (to po 4 letch práce v akdemických senátech i v různých studentských organizacích potěší) obsahuje celou řadu rozumných stanovisek. Myslím si, že náš pohled se v mnohém liší (u mně je to dáno do značné míry tím, že jsem se měl možnost seznámit s tím, jak to funguje na jedné z německých univerzit, kde byla formální moc studentů v akademických senátech mnohem menší než u nás, jejich reálný vliv na dění na univerzitě byl však díky propracovanému systému silných a aktivích studentských organizací paradoxně o poznání větší), v řadě konkrétních otázkek týkajících se přípravy nového zákona bychom ale určitě našli společnou řeč. Nebudu se ale tajit tím, že k masivnímu protestu akademické obce kvůli BKTV nevidím důvod. Alespoň prozatím... Pěkný den přeje Jiří Kohout

Mily kolego, rad bych

Mily kolego,

rad bych vedel, kdy bude konecne duvod k protestu? Kde je vase hranice, kdy uz byste duvod videl? Az budou pedagogove dostavat jeste o 10% mene prostredku nez ten jiz tak dost smesny prispevek na stravne (najem se z toho zaplatit neda)? Nebo az akademickym senatum zustane jen role organizatora studentskych volnocasovych aktivit? Pokud tak dobre znate stav na nemeckych univerzitach, znate i stav na univerzitach ceskych? Vite, jake kde maji senaty pravomoci? Ony uz totiz casto zadne jine, nez ty ktere jim ted BK planuje odebrat, nemaji. A na organizovani volnocasovych aktivit opravdu nepotrebujeme akademicky senat. Nebo vam vadi, ze se planuji protesty, kdyz jeste zakon neni v platnosti? Na kterou fazi pripravy tedy cekat? Pokud diskuse o BK jiz skoncila, co muzeme delat nyni? Cekat na paragrafovane zneni? Na jednani v parlamentu? Nebo az nam dosadi prvniho rektora-politika?

Zdravi,

Ondrej Tichy

Dle meho nazoru nelze

Dle meho nazoru nelze protestovat proti cele BKTV. Rad se podepisu pod protest proti bodu 78, 79 nebo proti skolnemu, ale v BKTV je i mnoho veci, ktere mi prijdou jako krok ku predu. Mimochodem nejak mi v BKTV uniklo, kdo bude schvalovat rozpočet - spravni rada nebo senat, nebo se nebude schvalovat vubec ?????

„Na rozdíl od prvního

„Na rozdíl od prvního pisatele, který se zmohl pouze na konstatování, že kritici Hradeckého prohlášení jsou naivní blbečci a nepřátelé aktivních studentů“

Vážený kolego, to Vy sám jste si přečetl v mém příspěvku TOHLE, moje formulace je výrazně odlišná.

Je mi ale především líto, že jste si nevšiml podstaty mého příspěvku. S dovolením tedy zopakuji: Udivuje mne nicméně, že (ačkoliv odkazujete přímo na stránky MŠMT!) neodkazujete na vlastní stránky iniciativy Pro vzdělanost (http://www.provzdelanost.cz/index.php) ani na původní seznam původních hradeckých signatářů (http://www.provzdelanost.cz/index.php…)– nýbrž odkazujete na jakési podivné torzo seznamu původních signatářů.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.