Otázky kandidátům – Doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.

S blížící se volbou nového rektora/rektorky jsme se rozhodli položit kandidátům pět otázek týkajících se života na ZČU v Plzni. Je důležité, aby i studenti měli přehled, a proto Vám nyní přinášíme články o jednotlivých kandidátech.

Dalším kandidátem, který se představil studentům a akademické obci je Doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.

Doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu, obor teoretická fyzika. Od roku 1996 působí jako akademický a vědecko-výzkumný pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se věnuje termodynamice a termomechanice kontinua, zajímají ho i filosofické souvislosti moderní přírodovědy. Aktuálně je přednášejícím šesti předmětů na Katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd.
Od roku 2007 působí ve funkci ředitele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum, kde zodpovídá za celkové hospodaření a rozvoj centra, spolupráci s průmyslem, koordinaci významných zakázek pro komerční subjekty, aplikovaný výzkum, vedení výzkumných týmů či vedení řady vědeckých projektů včetně projektů EU.

Mimo to se věnuje i publikační činnosti, je autorem 10 impaktovaných publikací, 1 monografie, 3 kapitol v monografii, 20 recenzovaných publikací, cca 30 ostatních článků a výzkumných zpráv či popularizačních článků (Vesmír, Československý časopis pro fyziku ad).
Byl hlavním řešitelem Výzkumného záměru MŠMT, 5 grantů GAČR, projektu MŠMT NPV 2E „Lidské zdroje“, mezinárodního projekt Barrande, EU projektu MATEO-TeTRInno SmarTex. Mimo koordinuje a řeší projekty strukturálních fondů VaVpI – projekt CENTEMSoučasně je členem mnoha významných vědeckých rad, panelů, skupin či jiných vědeckých institucí.

Nezapomíná ani na rozvoj svých tělesných schopností. Proto je jeho nejoblíbenějším dopravním prostředkem kolo a nejlépe si odpočine při lezení po horách či na józe 🙂


Odpovědi na otázky Dioné

 

1.) Jak hodnotíte fungování hodnocení kvality výuky na ZČU? Změnil byste něco v následujících letech?

Na ZČU jsou dlouhodobě využívány kvalitní nástroje pro studentské hodnocení výuky.  Je pravdou, že studenti (ani pedagogové) zatím tento nástroj nevyužívají úplně v té míře, jak by bylo možné. I tak však studentské hodnocení jistý obrázek poskytuje. Studenti by ovšem měli mít zřetelnější zpětnou vazbu – myslím, že učitelé by zejména na kritické poznámky měli věcně odpovídat. Taky považuji za důležité, aby byly vyhodnocovány dlouhodobější trendy ve studentských hodnoceních (zejména větších) předmětů. V případě výraznějších disproporcí, by měl být problém fakultou řešen. Samostatnou kapitolou je hodnocení výuky v kombinovaném studiu, kde je interakce studentů podstatně menší. Tento problém je třeba řešit systémově na celouniverzitní úrovni. Myslím, že pokud univerzita bude chtít získat institucionální akreditaci (bude-li uzákoněna), bude se muset problematice hodnocení kvality výuka začít intenzívně zabývat. V tomto směru bych zavedl řadu opatření, zejména takových, které povedou k celouniverzitním standardům a opatřením (podpora úspěšných vyučujících, dlouhodobé sledování trendů ve „velkých“ a pro studenty zásadních předmětech, odhalení případných dlouhodobějších disproporcí, které mohou mít dopad na studentské vnímání objektivity výuky apod.), podporoval bych rovněž široké neformální přijetí již zaváděných postupů (Q-RAM) a jejich důslednou realizaci.

2.) Jak hodnotíte zlepšení v oblasti stravování a ubytování pro studenty? Jaké změny v následujících letech plánujete?

Mám pocit, že v oblasti stravování se situace zlepšuje, byla realizována řada opatření na žádost studentů (hvězdičková jídla, pestřejší nabídka salátů, zlepšení kvality, zajištění trvalé nabídky více jídel i po delší dobu apod.). Pro udržení kvality a případné další iniciativy je ovšem důležité, aby se studenti prostřednictvím svých zástupců v AS ZČU pravidelně se zástupci SKM setkávali a vzájemně se informovali.  V oblasti ubytování pro studenty je podle mého názoru problém hlubší a souvisí s trvalým nedostatkem prostředků SKM na zásadnější opravy, rekonstrukce, vybavení novým nábytkem a podobně. Určitě bych se snažil udělat taková opatření, které zvýší kvalitu ubytování (wi-fi připojení, postupné zlepšování vybavenosti). Zde je opět důležité, aby studenty na kolejích měli možnost podávat podněty, kterými by se měl někdo zabývat. Problém je podle mého názoru zapotřebí řešit komplexně i v souvislosti se stále odsouvaným řešením školícího zařízení zámek Nečtiny, které spíše potřebné prostředky odčerpává, než aby je přinášelo.  Já osobně bych začal posouzením priorit a finančních možností (případné jednání s městem), rozhodně je zapotřebí vytvořit dlouhodobější plán na postupnou modernizaci kolejí. Je zapotřebí již konečně rozhodnout, jak dál se zámkem Nečtiny. I zde bych začal důkladnou analýzou a ohodnocením variantních řešení.

3.) Jak hodnotíte kvalitu poskytování sportovních příležitostí a sportovního vyžití v rámci ZČU? Hodláte v následujících letech něco měnit, zlepšovat?

Co se týče tělesné výchovy a sportu na Západočeské univerzitě, je třeba především řešit financování sportovních aktivit spojených s výukou. Jak již jsem uvedl ve svém programu, chtěl bych prosadit takový způsob financování těchto aktivit, který je mimo kreditní systému. Nabídku tělesné výchovy je třeba chápat jako příležitost pro studenty, kteří si z ní mohou (v určitém rozsahu) svobodně vybírat.  Je dále zapotřebí zlepšit nabídku sportovišť a tělocvičen (popř. posiloven) a vytvořit komplexnější systém jejich využívání na základě detailní analýzy stávající situace (zapojení USK, individuální studentské aktivity, využívání sportovišť veřejností apod.). Zásadnější zvýšení kapacity a kvality sportovišť asi nepůjde realizovat ihned, je však zapotřebí zpracovat analýzy a prosadit tento plán do dlouhodobého záměru. Rozhodně bych se zasadil o to, aby studentský sport významněji přispíval k pocitu sounáležitosti s univerzitou i k propagaci ZČU.  Organizace různých studentských klání, soutěží mezi univerzitními týmy, akademických her a podobně je pro to skvělou příležitostí. Tyto aktivity bych určitě podporoval.

4.) Jak hodnotíte dopravní obslužnost ZČU? (zejména Bory). Hodláte v následujících letech něco měnit?

Dopravní obslužnost univerzitníh campusu na Borech zdaleka nepovažuji za optimální. Přecpané autobusy v určité hodiny či dlouhé intervaly mezi spoji jistě nepřispívají ke spokojenosti studentů i zaměstnanců univerzity. Pevně věřím, že tramvajové spojení ke campusu se konečně podaří  realizovat již brzy. Určitě bych se zasadil o to, aby ZČU vstoupila do jednání o prodloužení trolejbusové linky ke campusu i ohledně možné optimalizace jízdních řádů.  Samostatným problémem, který  ZČU musí začít urychleně řešit, je stálý nedostatek parkovacích míst v areálu na Borech. Výstavba parkovacího domu byla zatím odsunuta, bude třeba urychleně hledat nové možnosti (např. zatím nevyužité plochy v areálu).

5) Jak hodnotíte činnost GRASu? Plánujete v následujících letech nějaké změny?

Činnost GRASu považuji samozřejmě za velmi důležitou a ústřední poslání GRASU, tedy zkvalitnění studentského života na ZČU a podpora dobrého jména univerzity, se kryje i s několika klíčovými body strategických priorit mého programového prohlášení k volbě rektora. Navíc se studenti prostřednictvím GRASu učí psát projekty. Byl bych pro, aby tomuto aspektu GRASu byla rovněž věnována pozornost a studenti by dostávali kvalifikovanou zpětnou reakci, jak věrohodně se jim podařilo svůj návrh obhájit. Dalším důležitým aspektem GRASu je dobrá propagace naší univerzity, kterou bych rovněž v hodnocení projektů zohlednil. Žádné výrazné změny neplánuji, výše podpory zatím koreluje s objemem připravených projektů, vícezdrojové financování byl krok dobrým směrem. Pokud by zde vynikla výraznější disproporce, určitě bych o tom se studenty jednal a hledal řešení.

Byť se někomu na první pohled může zdát financování GRASu jako podružné vzhledem k ostatním nutným výdajům, tak sport, kultura i veškeré další aktivity studentského života jsou jakýmsi podhoubím univerzity, které přispívá k dobré atmosféře na univerzitě a tím i zkvalitnění jejího celkového fungování.

 

Přidej komentář jako první k "Otázky kandidátům – Doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr."

Zanechte komentář