Nebyli jsme spokojeni se systémem vzdělávání

Již delší dobu se mluví v politických kruzích a u odborné veřejnosti, že by se mělo české školství zreformovat tak, aby bylo více konkurenceschopné v porovnání s ostatními státy. A jelikož už dlouho nepřišel žádný návrh na zlepšení českého školství, tak se toho ujali studenti pedagogických fakult, kteří se rozhodli přijít s vlastními návrhy. A tak založili spolek Otevřeno. Co to je a jaký je jeho smysl, na to jsem se zeptal tiskové mluvčí tohoto sdružení Jany Glózové.

1) Proč vznikl tento projekt? Trošku mi přijde, že budoucí učitelé napříč republikou si řekli, že nemají tu správnou úctu ve společnosti a rozhodli se to změnit.

První kroky Otevřena byly poměrně skromné, vzniklo totiž jako projekt několika studentů Pedagogické fakulty MU. Při rozpravě o svých studiích zjistili, že často nejsou se systémem vzdělávání spokojení. V roce 2015 proto oslovili několik dalších spolužáků s obdobnými názory a v Brně založili první pobočku Otevřena. Cílem členů bylo usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů.  Postupně se tato myšlenka šířila i na další pedagogické fakulty v tuzemsku a z Otevřena se stal celostátní spolek.

 

2) Profilujete se jako iniciativa, která chce zlepšit výuku na pedagogických fakultách, jak toho chcete docílit?

Vidíme různé cesty, jak ke zlepšování výuky přispět. Patří k nim otevírání diskuse o vzdělávání na všech úrovních. Usilování o inovace a trvalé zlepšování podoby existujících předmětů, prosazování proměny předmětové skladby celých oborů nebo jednání v akademických senátech. Organizujeme debaty, přednášky, ankety, kurzy a školení.

 

3) Spolupracujete s nějakými jinými studentskými spolky?

Ano, na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity jsou to spolky Agora, Drosophila a Emil. V Brně jsme součástí platformy Masarykovy univerzity s názvem MUNIE. Kromě toho spolupracujeme také se spolkem Výluka, který dává studentům nepedagogických oborů možnost vyzkoušet si roli učitele na základní škole.

 

4) Máte podporu z řad učitelů nebo vědeckých kapacit?

Podporuje nás řada akademiků. Za velmi dobrou spolupráci jsme vděční zejména děkanům fakult, na kterých působíme. Těší nás i podpora z řad ředitelů základních a středních škol, z asociace ředitelů gymnázii a dalších organizací zabývajících se vzděláváním. Všichni tito lidé nám velmi pomáhají, bez obdobných spoluprací by byl náš hlas mnohem tišší.

 

5) V jakých městech působíte? A jaké akce jste už uspořádali?

Otevřeno má aktuálně zastoupení na 6 z 9 pedagogických fakult v ČR – v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Liberci a Plzni. V prvním roce fungování uspořádala iniciativa na jednotlivých fakultách přes 30 akcí, přičemž nejčastěji šlo o různé diskuse a kulaté stoly. Dále to byly vzdělávací semináře, workshopy nebo filmové kluby. Kromě větších událostí jako např. Noc vzdělávání se pořádají také akce menšího rozsahu, které mají na starosti jednotlivé pobočky. Ta brněnská například stála u zrodu English Clubu, který pomáhá studentům zlepšovat angličtinu. Pro studenty připravila i celosemestrální kurz osobnostního rozvoje. Pražská pobočka Otevřena zase přišla s kurzem zážitkové pedagogiky, olomoucká uspořádala ples. Jsme aktivní jak na celorepublikové, tak pobočkové úrovni.

 

6) Máte nějaký plán, jak chcete tento spolek představit veřejnosti?

Široké veřejnosti se v nejbližší době chystáme představit skrze projekt Mapování inovací. Jeho cílem je vyhledávání a následná propagace příkladů pozitivní praxe, s níž se jako studenti ve výuce setkáváme. Považujeme totiž za důležité vedle občasné konstruktivní kritiky především ukázat, jak si kvalitní přípravu pedagogů představujeme. Velmi nás těší, že budeme moci přispět k ocenění skvělé práce některých našich vyučujících a napomoci tomu, aby se takové inovace mohly šířit dál do světa.
Máme radost, že se nám podařilo etablovat jako iniciativa ve vztahu k odborné veřejnosti, což nám umožňuje navazovat s odborníky užší spolupráci.

 

7) Teď se podíváme do učitelství obecně. Jak hodnotíte české školství? Je v dobré nebo špatné kondici a proč?

Není možné to takto zobecňovat a hodnotit. Školství se za poslední léta velmi proměnilo. Je více kladen důraz na získávání skutečně smysluplných kompetencí a porozumění světu, roste pozornost věnovaná žákům a jejich potřebám.  Tyto tendence oceňujeme, mnohé z nich jsou ale stále na počátku svého snažení. Jsme přesvědčení, že aby školy skutečně fungovaly optimálním způsobem, musí se ještě mnohé změnit. Tak rozsáhlé změny se však nemohou odehrát ze dne na den, mohou trvat i desítky let. Už dnes ale kolem sebe vidíme spoustu příkladů, že to jde. Stále více inovativních škol, které na to jdou jinak – a především velké množství učitelů, kteří se snaží odvádět kvalitní práci jak ve státním, tak soukromém sektoru. To jsou lidé, kteří se nebojí změn. A ty musíme ve školství podporovat.

 

8) Čeho byste tímto projektem chtěli dosáhnout?

Cílem Otevřena je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit pedagogických oborů tak, aby co nejlépe připravovaly své studenty pro povolání pedagoga, v němž dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj. Rádi bychom postupně dospěli k tomu, aby bylo naplněno našich 21 idejí, které jsme v roce 2016 (symbolicky na Den učitelů, 28. března), přibili na dveře pedagogických fakult. Patří k nim například požadavek na smysluplný obsah hodin – aby se učilo o tom, co je skutečně důležité. Dále výuka pomocí vlastních zkušeností a vzájemné diskuse. Snaha spolu s pedagogy tvořit školu, kde učení spočívá ve vlastní aktivní činnosti a efektivních vyučovacích metodách, nikoli v pouhém poslouchání učitele. Za základ pedagogické přípravy považujeme také kvalitně reflektované praxe. Jsme rádi, že tuto potřebu si uvědomuje také vedení fakult a na některých z nich bylo toto hledisko silně zohledněno při nové přípravě studijních plánů.

 

9) A poslední otázka: na jakých sociálních sítích, anebo v jakých médiích Vás můžou potenciální zájemci dohledat? 

Nejvíce je Otevřeno aktivní na Facebooku. Kromě hlavního celorepublikově orientovaného profilu existují také profily jednotlivých poboček, kde je možné získat podrobnější informace o dění na konkrétní fakultě. Brzy také spustíme naše profily na Twitteru a Instagramu. Na komentáře a názory našich členů lze také narazit v denících jako MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, případně na serveru ceskaskola.cz.

 

Rozhovor vedl Pavel Růžička

Přidej komentář jako první k "Nebyli jsme spokojeni se systémem vzdělávání"

Zanechte komentář