Pravidla studentského informačního serveru Dioné

Statut Dioné

*Redakční systém Dioné (dále jen Dioné) je studentský server Západočeské univerzity v Plzni s adresou http://dione.zcu.cz. Je provozován studenty a podléhá vnitřním předpisům ZČU.*

**Od 1. 5. 2011 do odvolání mají všichni přispěvatelé automaticky práva pro vydávání. Články a pozvánky na akce nepodléhají schválení a lze je vydat ihned. Pro zobrazení nabídky umožňující vložení článku je nutné se nejprve přihlásit svým orion loginem.**

Poslání

Dioné slouží k informování a zábavě studentů ZČU. Dioné nelze využívat ke komerčním účelům, propagacím komerčních akcí nebo akcí nesouvisející se studiem na ZČU. Výjimku lze udělit pouze sponzorům a významným partnerům Dioné se souhlasem šéfredaktora. Na Dioné vycházejí zejména články žurnalistického typu, a to minimálně 70% ze všech článků.

Přispěvatelé

Článek, může zaslat jakýkoliv student prostřednictvím univerzitního emailu, absolvent nebo zaměstnanec ZČU, a to přímo šéfredaktorovi nebo jinému redaktorovi. Každý článek musí mít autora, nelze nic vydávat anonymně. Pozvánku na akci má možnost vydat jakýkoliv student, který je registrovaným uživatelem, vydání podléhá schválení redaktorem.

Webmaster

Webmaster spravuje systém a zodpovídá za technickou stránku Dioné a má právo kdykoliv zasáhnout do systému, pokud by hrozilo jeho narušení, nebo porušení pravidel, směrnic, zákonů… Správou stránek může být pověřeno i více lidí, jejich zásahy do systému však podléhají schválení webmasterem. Webmaster je jmenován šéfredaktorem, se kterým konzultuje nové změny v systému a jenž mu je schvaluje.

Fotograf

Fotograf spravuje a zodpovídá za svěřený fotoaparát. Fotoaparát je svěřen serveru Dioné. Jsme však ochotni zapůjčit fotografa na Vámi připravované akce. Nutné je informovat šéfredaktora a fotografa minimálně 10 dní před plánovanou akcí. Na samotné akci jste povinni fotografovi poskytnout zázemí na vybavení. Fotograf si po domluvě sám určí čas, který na akci stráví ke spokojenosti obou stran. Jestliže fotografovi nejsou poskytnuty podmínky pro práci, smí odejít z akce dříve, než byla smluvená doba.

Šéfredaktor

Šéfredaktor je volen z řad redaktorů každý rok v tajné volbě s mandátem maximálně na 365 dní. Pokud během této doby bude zvolen jiný šéfredaktor, mandát automaticky zaniká i bez uplynutí doby trvání mandátu. Šéfredaktor zastupuje Dioné navenek a stará se o její chod a rozvoj a odměňování práce redaktorů, webmastera a dalších studentů podílejících se na chodu Dioné, je-li z čeho. Šéfredaktor je vázán zastupovat názor redaktorů odsouhlasený na schůzi redaktorů. Šéfredaktor má jako jediný právo zasáhnout do všech článků a komentářů, nebo je smazat, a to zejména pokud tyto články nebo komentáře porušují etický kodex Dioné či další pravidla (zákony, vnitřní směrnice, atd.).

Redaktor

Redaktorem se stává automaticky každý přispěvatel se statutem studenta ZČU po vydání pěti článků žurnalistického typu (nepočítají se pozvánky na akce, převzaté články, atd.), a zůstává jím, pokud vydá minimálně pět článků za uplynulých 12 měsíců. Každý redaktor má právo volit šéfredaktora a být volen na post šéfredaktora.
Redaktor má právo vydat kdykoliv článek, anketu, nebo pozvánku na akci.
Redaktor je odpovědný za článek, který napsal. Statut a práva redaktora může být odebrán šéfredaktorem se souhlasem většiny redaktorů, pokud redaktor jednal v rozporu se statutem, etickým kodexem či dalšími pravidly (zákony, vnitřní směrnice, atd.).

Schůze redaktorů se koná minimálně 2x ročně. Schůzi svolává šéfredaktor, nebo minimálně dva redaktoři odesláním pozvánky na univerzitní email všech redaktorů. Ohlášení schůze je minimálně s týdenním předstihem. Pokud se jedná o schůzi, kde se volí šéfredaktor, musí toto být oznámeno v pozvánce. Při volbě musí být přítomno alespoň polovina všech redaktorů a pro zvolení šéfredaktora se musí vyjádřit nadpoloviční většina přítomných redaktorů.

Etický kodex Dioné

Dioné slouží k informování studentů, vydávání článků a pozvánek se studentskou tématikou. Jsou zakázány komerční články a komentáře, či pozvánky na komerční akce.

Dioné je univerzitní server s univerzitní adresou, proto:

– nejsou tolerovány příspěvky porušující zákony nebo vnitřní předpisy ZČU a Dioné,
– nejsou tolerovány příspěvky obsahující vulgarismy,
– nejsou tolerovány anonymní příspěvky napadající či ostře kritizující jiné osoby.

V případě nejasností rozhoduje o výkladu šéfredaktor Dioné.